loader-logoجهان ارقام پارس

تحول دیجیتال، راهبردی جهانی و مبتنی بر توسعه پایدار است. ما به دنبال تحقق زیست بوم بانکداری دیجیتال در ایران هستیم. هدف ما، رشد و بالندگی ایرانی پویا، چابک و هوشمند است.

هلدینگ فن آوری اطلاعات و ارتباطات بانک ایران زمین

جامپ رهبر ارکستر توسعه بانک داری دیجیتال در کشور

+۵۰

پروژه های موفق
پروژه های انجام شده به وسیله بازوهای اجرایی مجموعه

+۱۰۰

اشتغال زایی
فرصت های شغلی تولید شده توسط این مجموعه

۶

شرکت های زیر مجموعه
بازوهای توانمند اجرایی در راستای رسیدن به اهداف جهان ارقام پارس
بازو های اجرایی مجموعه

شرکت های زیر مجموعه

پدیسار

زیر مجموعه ها شبکه خدمات شرکت های زیر مجموعه

سابین تجارت آریا

پرداخت زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه

آرمان وفاداری آریا

زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه

مرکز نوآوری

شرکت های زیر مجموعه شناسایی و جذب ایده

فرزانگان پارس

FCP زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه

سامان ایمن پرداز شرق (پاژ)

Software زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه

فناوری ارتباطات همگرا رایانه

زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه
به همکاری با شما می بالیم

همکاران ما

دنیای بهتری با خود بسازیم

سفر ما از کجا شروع شد

شروع به کار

شرکت جهان ارقام پارس در تاریخ 1395/9/24به صورت رسمی تاسیس گردید.

جذب نیرو های متخصص

تیم سازی بر اساس تحقق اهداف مجموعه و نیازمندی های شرکت.

تدوین استراتژی های سال ۹۷

بهینه سازی ساختار مجموعه و تقویت نقش مجموعه در حرکت به سمت بانکداری دیجیتال

تدوین استراتژی های سال ۹۸

مدیریت و پایش پروژه های بانک داری دیجیتال بانک ایران زمین